REGULAMIN SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ – KS TYNIEC KRAKÓW.

REGULAMIN SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ – KS TYNIEC KRAKÓW.

1. Postanowienia ogólne

– Zawodnikiem sekcji Piłki Nożnej może zostać każde dziecko, które pozytywnie przeszło rekrutację sportową i dydaktyczną w Klubie KS Tyniec Kraków.
– Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka są trenerzy pracujący w klubie. Ostateczną decyzję podejmuje trener prowadzącego daną grupę / rocznik oraz Zarządu Sekcji Piłki Nożnej.
– Warunkiem trenowania i gry w KS Tyniec Kraków jest również brak przeciwwskazań zdrowotnych , oraz prawnych do udziału w zajęcia sportowych.
– Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie (chyba że zajęcia odbywają się w ramach lekcji szkolnych).
– Decyzją trenerów klubu KS Tyniec Kraków zawodnik może zostać przeniesiony do zespołu starszego lub młodszego.
– Trener ma prawo zrezygnować z zawodnika w każdym momencie sezonu ze względów dyscyplinarnych.

2. Opłaty i składki członkowskie.

– Każdy członek klubu zobowiązany jest do statutowej opłaty miesięcznej w kwocie 20 PLN.
– Uczestnicy zajęć w grupach młodzieżowych do ukończenia 12 roku życia opłata za zajęcia / treningi opłata miesięczna to 80 PLN.
– Uczestnicy zajęć w grupach młodzieżowych do ukończenia 12 roku życia opłata za zajęcia na hali sportowej w okresie 01.10.2022 – 30.03.2023 20 PLN miesięcznie.

3. Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika

– Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem Klubu KS Tyniec Kraków.
– Zgłoszenie dziecka do jednego z zespołów Klubu KS Tyniec Kraków oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.
– W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich koncentrację.
– Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
– Wstęp na płytę boiska oraz szatni mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy Klubu.
– Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
– W przypadku przyjęcia do Klubu KS Tyniec Kraków nowego zawodnika, rodzice/opiekunowie ponoszą jednorazowy koszt 60 PLN (opłata rejestracyjna).
– Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca w wysokości 100 PLN a w okresie 01.10.2022 – 30.03.2023 120 PLN
– Klub KS Tyniec nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach. W przypadku dłuższej, a zgłoszonej wcześniej ciągłej nieobecności powyżej 14 dni , składka może być zmniejszona.
Przy uczestnictwie rodzeństwa, kolejna osoba płaci 60% obowiązującej składki miesięcznej za zajęcia / treningi (nie dotyczy opłat za halę).
– Warunkiem uczestnictwa zawodnika w zimowych zajęciach na hali są : aktualne badania lekarskie, wpłata miesięcznej składki oraz dodatkowej opłaty za halę hali.
– W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach.
– W przypadku nieobecności zawodnika większej niż dwa miesiące, Zarząd Sekcji Piłki Nożnej ma prawo skreślić zawodnika z listy członków Klubu KS Tyniec Kraków.
– Ponowne przyjęcie zawodnika wiąże się z opłatą rejestracyjną.
– W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej.
– Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej – nieobecności dziecka na treningu/meczu.
– Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców , czy osób trzecich.
– Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami rodzice / opiekunowie , czy zawodnicy zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego.

4. Prawa i obowiązki zawodników.

– Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez klub KS Tyniec Kraków należy posiadać aktualne badania lekarskie oraz pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna.
– Zawodnik klubu KS Tyniec Kraków zobowiązuje się godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, meczu jak i w życiu codziennym. Zawodnik winien szanować kolegów z zespołu, pracowników klubu, boiskowych rywali oraz sędziów.
– Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
– Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy.
– Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych używek oraz dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia.
– Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a trener ma obowiązek zrobić co może, aby udzielić pomocy.
– Zawodnicy Klubu KS Tyniec Kraków mają bezwzględny zakaz uczestnictwa w zawodach , grach kontrolnych oraz treningach piłkarskich w innych Klubach Sportowych, jeśli Zarząd Sekcji Piłki Nożnej nie wyrazi na to pisemnej zgody.

5. Postanowienia końcowe

– Klub KS Tyniec Kraków – Sekcja Piłki Nożnej zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
– Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia zawodnika z klubu KS Tyniec Kraków.
– Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny oraz Kierownik Sekcji.
– O wszelkich wprowadzanych zmianach w regulaminie rodzice będą informowani przez trenerów/kierowników oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych:
– Strona internetowa klubu www:kstyniec.pl
– Facebook
– E-mail: akademia@kstyniec.pl
– SMS

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2022.r.